Algemene voorwaarden

Kusters Promogifts

Kusters Promogifts

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, van Kusters Promogifts, gevestigd aan de Bongerd 40 te Spaubeek, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 2: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn van aanvaarding is vermeld. Mondelinge aanbiedingen en/of afspraken en/of toezeggingen binden Kusters Promogifts niet. Aanbiedingen die door haar ondergeschikten, vertegenwoordigers, tussenpersonen zijn gedaan, binden haar eerst na een schriftelijke door een daartoe bevoegd persoon van Kusters Promogifts ondertekende bevestiging. Toezending van aanbiedingen, prijslijsten en/of enige andere documentatie verplicht Kusters Promogifts niet tot levering.

Artikel 3: Overeenkomst
Overeenkomsten van koop- en verkoop van zaken zijn voor Kusters Promogifts eerst bindend en voor zover zij na ontvangst van de order van de wederpartij, dan wel na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij, deze schriftelijk heeft bevestigd. Uit de aanvaarding van onze leveringsvoorwaarden doet de wederpartij zich akkoord te gaan met onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en dat hij afstand doet van de eigen inkoopvoorwaarden. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Kusters Promogifts het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Het offerte bedrag is in euro’s en altijd exclusief BTW. De aan de wederpartij getoonde gegevens betreffende het aangeboden, zoals eigenschappen, afbeeldingen, catalogi, enz. door Kusters Promogifts bij de aanbieding verstrekt, worden bij wijze van aanduiding verstrekt en binden Kusters Promogifts niet.

Artikel 4: Wijzigingen in de overeenkomst
Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Kusters Promogifts en de wederpartij zijn overeengekomen.

Artikel 5: Prijzen
Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan of koersfluctuatie zoals binnenlands als buitenlandse valuta zich voordoen, kunnen deze verhogingen worden doorberekend aan de wederpartij. Indien de wederpartij een consument is, kunnen deze verhogingen niet eerder dan na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst worden doorberekend. Tevens kan de prijs worden aangepast als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Indien de prijs met meer dan 10% wordt verhoogd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst. Naast de koopprijs worden aan de wederpartij in rekening gebracht eventuele heffingen door de overheid opgelegd alsmede verzend- en administratiekosten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6: Levertijd
De door Kusters Promogifts opgegeven levertijd is bij benadering gegeven, tenzij anders is vermeld en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij is niet bindend. Indien de bij benadering genoemde termijn wordt overschreden, door welke oorzaak dan ook, zal de wederpartij slechts recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden gegeven indien aan de zijde van Kusters Promogifts sprake is van haar verwijtbare tekortkoming. Indien de wederpartij een consument betreft, zal de opgegeven levertijd nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Kusters Promogifts derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient hem alsnog een redelijke termijn te worden gegeven om te presteren. Als tijdstip van levering zal gelden het moment waarop de zaken het bedrijf van Kusters Promogifts verlaten, vanaf dat moment draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade die mocht ontstaan en staan de zaken voor rekening en risico van de wederpartij te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7: Levering
Levering van de bestelde zaken geschiedt af kantoor of af magazijn, vanaf het moment van levering draagt de wederpartij het risico voor de geleverde zaken. Indien de geleverde zaken dienen te worden geïnstalleerd bij de wederpartij, geldt eveneens het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Indien de zaken op de overeengekomen leveringsdatum om welke reden dan ook door de wederpartij niet worden afgenomen en/of de wederpartij niet de nodige informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan is Kusters Promogifts gerechtigd de betrokken zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Indien en voor zover direct door de leverancier wordt geleverd aan de wederpartij, dan dient de wederpartij de zending deugdelijk te controleren op beschadigingen aan het geleverde; indien er beschadigingen aan het geleverde kleven dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de beschadigen duidelijk worden omschreven op de pakbon of factuur. Meer of minder levering tot 10% alsook geringe afwijkingen in kwaliteit of uitvoering zijn toegestaan. Technische veranderingen ter verbetering van artikelen zijn Kusters Promogifts voorbehouden. Het in gedeelten zenden van goederen is (na overleg) toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

Artikel 8: Betaling
Bij gebrek aan betaling van een rekening op haar vervaldag zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerdert worden met een bedrag 15% ten titel van forfaitaire en onherleidbare vergoeding. Op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden zal een rentevoet lopen vanaf de vervaldag, gelijk aan de gebruikelijke bankrentevoet. Tot op het ogenblik van de volledige betaling blijven de goederen eigendom van Kusters Promogifts.

Artikel 9: Reclames
Klachten ingevolge zichtbare en waarneembare gebreken moet uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst der goederen schriftelijk aan Kusters Promogifts worden gericht. Na het verstrijken van de 7 werkdagen is de aanschaf een feit.

Artikel 10: Privacy Policy
Indien door wederpartij een bestelling geplaatst wordt bij Kusters Promogifts, dan worden de gegevens van de wederpartij opgenomen in het klantenbestand van Kusters Promogifts. Kusters Promogifts zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Kusters Promogifts respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

Artikel 11: Garantie
Kusters Promogifts staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken. Gedurende een periode van 12 maanden na levering zal Kusters Promogifts de artikelen, waarvan aangetoond is, dat deze ondeugdelijk zijn herstellen c.q. vervangen. De keuze van herstel en/of vervanging worden Kusters Promogifts gemaakt. Dit kan soms afwijkend zijn. Indien de door Kusters Promogifts verstrekte garantie een zaak betreft die door derden wordt geproduceerd, is de garantie beperkt tot die garantie die de producent van het artikel verstrekt.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Kusters Promogifts reikt nimmer verder dan hetgeen waartoe zij op basis van de wettelijke bepalingen en het gestelde in deze algemene voorwaarden is verplicht. Kusters Promogifts zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfsschade of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden.

Artikel 13: Vrijwaring
De wederpartij vrijwaart Kusters Promogifts voor aanspraken van derden met betrekking tot de rechten uit de intellectuele eigendom van gegevens, tekeningen, ontwerpen, materialen e.d. door de wederpartij verstrekt aan Kusters Promogifts, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien door de wederpartij informatiedragers, elektronische bestanden of software worden verstrekt aan Kusters Promogifts, nodig voor uitvoering van de overeenkomst, garandeert de wederpartij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14: Monsters en modellen Indien Kusters Promogifts monsters ter beschikking stelt is wederpartij gehouden de monsters binnen 14 dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking te retourneren. Indien Kusters Promogifts een model, monsters of voorbeeld toont of verstrekt geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 15: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Kusters Promogifts en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis.

Artikel 16: Levering van bedrukte goederen
Kusters Promogifts behoudt zich het recht voor het lettertype en de lay-out van de reclameteksten te bepalen en eveneens van de originele firmatekens en geschriften af te wijken, indien dit naar onze mening noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de druk, gezien de omvang en het materiaal van de artikelen.

Kusters Promogifts is uitsluitend gehouden vooraf een digitale drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht Kusters Promogifts zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.